Vaccin – Gula Febern

Vaccinera dig mot Gula Febern

Gula febern är en virusorsakad sjukdom som sprids via myggor och som oftast påverkar levern mycket kraftigt i form av gulsot, därav namnet gula febern. För att minska risken för insjuknande bör du ha vaccinerat dig minst 10 dagar före avresa till ett endemiskt område. En dos vaccin förväntas vara minst 10 år och kan vara livslång.
I förebyggande syfte utöver vaccination bör även myggmedel och lämplig klädsel, speciellt kvällstid, tillämpas.

Symtom på Gula Febern

Symtomen som uppstår kan variera alltifrån milda till mycket allvarliga, men kan i vissa fall även uppstå i form av ospecifika symtom såsom feber, huvudvärk, muskelvärk och illamående som klingar av redan efter ett par dagar och kan vara de enda manifestationerna av gula febern.
Efter en förbättring i allmäntillståndet övergår cirka 15 % av de som insjuknat, i en toxisks fas med återfall av hög feber, buk- och ryggsmärtor som följs av symtom som blödningar, hepatit, gulsot, njursvikt, lågt blodtryck, koma och kramper.  Om man utvecklar svår sjukdom är dödligheten hög, omkring 50 procent.

När ska jag vaccinera mig?

Vissa länder har som krav att vaccineras mot Gula febern innan inresa där ett giltigt intyg måste ha utfärdats minst 10 dagar innan ankomst. Detta gäller särskilt om man kommer resande från områden där sjukdomen ofta förekommer och kraven syftar främst till att skydda landet, inte resenären. Om man skall resa till tropiska områden i Afrika eller delar av Central- och Sydamerika bör man vaccinera sig även ifall landet inte erhåller detta som krav.

Information

Namn på vaccinen:
Stamaril


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination mot Gula febern innefattar 1 dos à 0,5 ml subkutant i den främre delen av låret till barn under 35 månader och i deltoideusmuskeln till alla över 36 månaders ålder.
Varaktigheten av skyddet efter administrering av en singeldos på 0,5 ml förväntas vara minst 10 år och kan vara livslång.
Booster med en dos på 0,5 ml kan dock behövas hos:

  • personer med otillräcklig immunrespons efter primärvaccination om de fortfarande är utsatta för en risk att insjukna i gula febern.
  • Officiella rekommendationer från lokala hälsomyndigheter.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är i den pediatriska populationen är aptitlöshet, dåsighet, retlighet och gråt. För vuxna kan huvudvärk, kräkning, muskelvärk, feber, muskelsvaghet och smärta/ömhet vid injektionsstället uppstå.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är illamående, hudutslag, ledsmärta samt svullnad, hudrodnad och inre blödning vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av yrsel, magsmärta, klåda, papule vid injektionsstället, rinit och diarré.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Regler för vaccination och intyg

WHO har specificerat särskilda krav på hur intyg om genomförd vaccination mot gula febern ska utformas. I Sverige finns dessa krav upptagna i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Tidigare fanns ett krav på tillstånd från Socialstyrelsen för att vaccinera mot gula febern. Detta krav är nu borttaget.
En sjukvårdsinrättning som utför vaccination mot gula febern ska följa nedanstående regler:

  • Ett läkarintyg ska utfärdas av den läkare som har ordinerat vaccinationen.
  • Intyget ska följa det utseende som har bestämts av WHO. Häftet kan beställas via länken nedan.
  • Intyget ska vara försett med sjukvårdsinrättningens officiella stämpel för vaccination mot gula febern. Stämpeln kan beställas från valfri stämpeltillverkare. Utseendet på stämpeln finns reglerat i bilaga 5 till föreskrifterna och allmänna råden. Redan existerande stämplar fortsätter att gälla. Stämpeln ska förstöras om vårdenhetens verksamhet upphör.

Riskområden för Gula Febern?

Gula febern förekommer i stora delar av tropiska Afrika, och i vissa delar av Central- och Sydamerika, framför allt i Amazonas.

För dig med nedsatt immunförsvar

Personer med tillstånd som innebär nedsatt immunsvar på grund av sjukdom eller behandlas med cellhämmande medel (cytostatika) samt höga kortisondoser under en lång tid är kontraindicerade för att vaccineras mot Gula febern då det är ett levande försvagat vaccin. Personer som även är allergiska mot ägg eller hönsproteiner bör bedömas med försiktighet av den behandlande läkaren då vaccinet innehåller en liten mängd äggvita.
Även dem som är över 60 år har ökad biverkningsrisk varför risk mot nytta måste vägas särskilt noggrant.

För dig som är gravid och/eller ammar

Eftersom vaccinet är ett levande försvagat vaccin skall detta inte ges under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt och endast efter noggrant övervägande av potentiell risk och nytta. Graviditet skall även undvikas under en månad efter vaccination.
Rådgör alltid med den behandlande läkaren om du är gravid eller ammar ett barn yngre än 6 månader.

650 KR.
695 KR.
590 KR.

Vad vill du boka tid för Gula Febern-vaccination? junior/vuxen