Vaccin – Hepatit A

Vaccinera dig mot Hepatit A

Hepatit A är en virusorsakad leverinflammation som oftast ger upphov till gulsot. Sjukdomen förekommer främst i länder med dålig hygien där den vanligast smittas via förorenad mat och dryck eller genom kontakt från person till person via smutsiga händer eller toalettutrymmen. Vaccination mot hepatit A rekommenderas därför till personer som skall resa till områden med dålig standard på vatten och avlopp och du bör vara vaccinerad 2 veckor före resa för att uppnå ett fullgott skydd.
Vaccinet mot enbart hepatit A tas i 2 doser med ett mellanrum på minst 6 månader. Det räcker att du tar 1 dos före resa för att uppnå ett skydd, men efter 2 vaccindoser beräknas skyddseffekten vara livslång.

Symtom på Hepatit A

Symtom vid hepatit A uppträder i genomsnitt 28 dagar efter smittotillfället i form av ett akut insjuknande. Stadiet innan gulsot i hud och ögonvitor uppstår, förekommer huvudvärk, feber, trötthet, illamående, buksmärtor, diarré eller förstoppning. I samband med gulsot kan även klåda, kittfärgad avföring och mörk urin uppkomma.
Små barn är oftast helt symtomfria. Dock ökar risken för allvarlig leverinflammation med åldern.

När ska jag vaccinera mig?

Behovet av vaccination vid utlandsresor varierar beroende på resmål, ressätt, resans längd och resenärens ålder.
Vaccination i förebyggande syfte ges främst till resenärer som åker till högendemiska områden som Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika samt Östeuropa. Även Forna Jugoslavien och Östeuropa anses utgöra relativa riskområden. Vuxna och förskolebarn > 6 månaders ålder som ska göra längre resor till dessa områden är av prioritet att vaccineras.
Vaccination bör vara fullbordad 2 veckor innan avresa för att uppnå fullgott skydd inför resan.

Information

Namn på vaccinen:
Havrix Barn och Vuxen
Twinrix Paediatric
Twinrix Vuxen

Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination mot hepatit A består av 2 doser à 0,5 ml intramuskulärt för barn under 15 års ålder och 1 ml intramuskulärt för vuxna och ungdomar över 16 år. Den andra dosen ges med minst 6 månaders mellanrum efter den första dosen. Efter den andra dosen vaccin behövs inte längre någon boosterdos eftersom vaccinskyddet är livslångt i enlighet med nuvarande studier.
För att uppnå ett skydd mot hepatit A bör du ha vaccinerats med 1 dos, 2 veckor innan avresa.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är irritabilitet, huvudvärk, trötthet samt smärta och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är aptitlöshet, dåsighet, diarré, illamående, sjukdomskänsla, feber samt reaktioner vid injektionsstället som t ex svullnad och induration.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av övre luftvägsinfektion, rinit, yrsel, kräkning, utslag och influensaliknande symtom

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Hur sprids Hepatit A

Smittan överförs vanligast via avföring som kontaminerat dryck och mat, men även genom kontakt från person till person. I Sverige sker smittspridningen oftast från nära relationer inom familj och hushåll där nära kontakt förekommer. Ett viktigt skäl att vaccinera barn är också för att smittan lätt kan föras vidare i förskola och bekantskapskrets där barnet i sin tur kan smitta vuxna. På grund av detta så rekommenderas det att barn från 6 månaders ålder vaccineras vid resa till områden med hög smittorisk.

För dig som är gravid och/eller ammar

I enlighet med 1177 visar det att du kan vaccineras mot hepatit A både när du är gravid och när du ammar.
Dock anser vi att vaccination bör ske endast om nödvändigt och efter utvärdering och bedömning av behandlande läkare.

Vaccinera dig mot både hepatit A och hepatit B med Twinrix

Om du behöver vaccinera dig mot både hepatit A och hepatit B finns Twinrix tillgängligt som är ett kombinationsvaccin för både vuxna och barn från 6 månaders ålder. Detta vaccin ges i 3 doser där de två första doserna ger ett komplett skydd mot båda hepatitformerna och den tredje dosen för att säkerställa långtidsskyddet.

 

Havrix: 420/520 KR. Twinrix: 490/630 KR.
Havrix: 420/520 KR. Twinrix: 490/660 KR.
Havrix: 420/520 KR. Twinrix: 490/630 KR.

Vad vill du boka tid för Hepatit A-vaccination? junior/vuxen