Vaccin – Influensa

Vaccinera dig mot Influensa

Varje vinter drabbas vi av en mycket smittsam influensapandemi som karaktäriseras av ökad dödlighet främst hos personer över 65 år och personer med hjärt- och lungsjukdomar. Det är därför särskilt viktigt att genom vaccinering, reducera komplikationer och dödsfall relaterade till influensa av de riskgrupper som finns.
Det rekommenderas att re-vaccinera sig årligen innan influensaperioden börjar för att uppnå ett skydd mot den eventuellt nya influensastammen.

Symtom på Influensa

Efter kontakt med en redan infekterad person tar det cirka 1 – 4 dagar innan symtomen uppstår. Sjukdomstiden varar oftast 7 – 10 dagar, varav feber 3 – 5 dagar. Den typiska sjukdomsbilden börjar plötsligt med frossa, snabbt stigande feber (oftast över 40 grader), huvudvärk, muskelsmärtor och påtaglig sjukdomskänsla. Därefter förekommer symtom från luftvägarna såsom torrhosta, rinnande klar snuva och smärta bakom bröstbenet.
Det är viktigt att tillägga att alla dock inte blir så sjuka, en del märker sannolikt inte av att de är infekterade och för andra liknar sjukdomsbilden en vanlig förkylning.

När ska jag vaccinera mig?

2021/2022:
Startdatum för influensavaccination finns tillgänglig från och med den 9 november 2021. De första 2 veckorna prioriteras personer i medicinska riskgrupper, gravida och personer över 65 år och äldre. För övriga erbjuds vaccination från den 22 november.

Information

Namn på vaccinen:
Vaxigrip Tetra


Kontakt

Vem rekommenderas att vaccineras?

De personer som löper ökad risk för att bli allvarligt sjuk eller behöver skydda någon i din närhet med kraftigt nedsatt immunförsvar är av prioritet att vaccinera sig när influensaperioden börjar. Det är viktigt att en läkare bedömer om du har ökad risk att insjukna om du känner dig osäker.
Rekommendationer gäller även följande:

  • 65 år eller äldre.
  • Du har en hjärt- och/eller lungsjukdom.
  • Gravid efter vecka 16.
  • Diabetes typ 1 eller diabetes typ 2
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar.
  • Neuromuskulär sjukdom som kan påverka andingen.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Funktionsnedsättningar.

Patienter som tar blodförtunnande läkemedel, är allergiskt mot något av vaccinets innehåll eller allergisk mot hönsägg eller kyckling bör rådgöra med en läkare innan vaccination sker.

Så går vaccinationen till

Vaccination mot influensa innefattar en singeldos à 0,5 ml intramuskulärt eller subkutant i deltoideusmuskeln för alla över 6 månaders ålder.
Rekommendation om årlig re-vaccinering med influensavaccin med tanke på immunitetens varaktighet samt att influensavirusets stammar kan ändras från år till år.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med influensavaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Biverkningarna uppträder olika för de respektive åldersgrupperna: barn mellan 6 – 35 månader, barn mellan 3 – 17 år och vuxna samt äldre.

Vuxna och äldre personer:

Mycket vanliga biverkningar med influensavaccin som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, muskelvärk, sjukdomskänsla och smärta vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är frossa, feber och erytem, svullnad samt förhårdnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av yrsel, värmevallningar, diarré, illamående, trötthet, parestesier, sömnighet, andnöd och obehag vid injektionsstället.

Barn mellan 3 – 17 år:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, muskelvärk, sjukdomskänsla, frossa, feber och smärta, erytem, svullnad samt förhårdnad vid injektionsstället och smärta vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av trombocytopeni, rastlöshet, yrsel, diarré, kräkningar, smärtor i övre buken och värmekänsla samt klåda vid injektionsstället.

Barn mellan 6 – 35 månader:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, kräkningar, muskelvärk, irritabilitet, förlust av aptit, onormal gråt, sjukdomskänsla, feber, sömnighet samt ömhet/smärta och erytem vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är frossa och förhårdnad samt svullnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av överkänslighet, diarré, allergiska reaktioner såsom generaliserad klåda, papulöst utslag, influensaliknande sjukdom och utslag vid injektionsstället.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att influensavaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Hur sprids Influensa

Influensa sprids via aerosol-, dropp- eller kontaktsmitta. Aerosol och droppar uppstår vid hosta och nysning där viruspartiklarna kan finnas kvar i luften en kortare tid. Torr luft gynnar spridningen och är därför en stor faktor varför influensa huvudsakligen sprids i Sverige  under den kalla årstiden.
Smittsamheten börjar dygnet innan man får symtom och är som högst när man väl har insjuknat. Tumregel för smittsamhet är att man är smittsam så länge man har feber.

För dig som inte är i riskgrupp, men vill vaccinera dig ändå

Risken för att insjukna i allvarlig sjukdom är liten för dig som är under 65 år och inte innefattas i någon utav riskgrupperna, finns det ingen rekommendation att du behöver vaccinera dig. Många väljer ändå att vaccinera sig för att undvika att bli sjuk eller förhindra att smitta andra som må vara i riskgrupp. Det finns därför inga kontraindikationer att vaccinera sig om man vill.

För dig som är över 65 år

Du som är över 65 år infaller i riskgruppen att bli allvarligt sjuk i influensa och rekommenderas därför alltid att vaccinera dig inför varje influensaperiod. Studier har visat att vaccination mot influensa ger ett visst skydd mot allvarlig sjukdom och död i denna riskgrupp.

För dig med nedsatt immunförsvar

Personer med tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling innefattas i en speciell riskgrupp eftersom de är svårare att skydda med vaccination. Studier talar för att deras immunsvar efter influensavaccination kan vara otillräckligt. Du med kraftigt nedsatt immunförsvar skall därför alltid bedömas av en specialistläkare av hur det optimala skyddet mot influensa kan uppnås. För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt immunförsvar skall smittas av influensa, rekommenderas att hushållskontakter till dessa personer erbjuds vaccination.

För dig som är gravid och/eller ammar

Du som är gravid löper större risk att bli mer sjuk av influensa än om du inte var gravid. Det är därför en rekommendation att alla gravida efter vecka 16 vaccineras mot influensa. Vaccinet ger även ett bra skydd till ditt barn när hen föds. Det finns inga risker att vaccinera sig mot influensa om man är gravid eller ammar.

380 KR.
410 KR.
360 KR.

Vad vill du boka tid för Influensa-vaccination? junior/vuxen