Vaccin – Japansk Encefalit

Vaccinera dig mot Japansk Encefalit

Japansk encefalit är en virusorsakad sjukdom som finns i stora delar av östra- och sydöstra Asien som överförs av honmyggor. Sjukdomen kan orsaka hjärnhinneinflammation och leda till död eller varaktig funktionsnedsättning. Vaccination mot japansk encefalit skall övervägas vid längre resor till endemiskt område där personer riskerar att exponeras för japanskt encefalitvirus.
Grundimmunisering består av 2 doser och bör avslutas minst en vecka före avresa till vuxna och barn från 2 månaders ålder.
I förebyggande syfte utöver vaccination bör även myggmedel, myggnät och lämplig klädsel, speciellt kvällstid, tillämpas för att minska risk för smitta.

Symtom på Japansk Encefalit

De flesta som insjuknar i japansk encefalit får lindriga symtom som lätt feber och muskelvärk. Dock förekommer det att viruset orsakar allvarlig inflammation i hjärnan där mortalitet är hög. Symtomen som då brukar uppstå är svår huvudvärk, hög feber, frossa, kramper, förvirring och oro. Från att du har smittats tills du blir sjuk tar det oftast 5 – 10 dagar för symtom att uppstå.

När ska jag vaccinera mig?

Du som skall resa till ett högriskland och vet att risk för smitta finns bör ha vissa saker i åtanke såsom hur länge du skall vara där, vilken typ av aktiviteter du planerar att göra och vilken tid på året du reser då detta kan vara avgörande för din kommande vaccination mot japansk encefalit. Vaccinet rekommenderas till alla från 2 månaders ålder som skall vistas i länder där japansk encefalit är endemiskt. Vaccination rekommenderas även till personer som är utsatta för risk genom sitt arbete där man kan komma i kontakt med smitta.

Information

Namn på vaccinen:
Ixiaro


Kontakt

Så går vaccinationen till

Barn från 2 månader till 18 års ålder:

Grundvaccination mot japansk encefalit består av 2 doser. Volymen för barn skiljer sig dock då barn från 2 månader – 3 års ålder får vardera dos à 0,25 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln eller den främre delen av låret, medan barn från 3 års ålder får vardera dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln. För att uppnå ett fullgott skydd rekommenderas barnet att få doserna med cirka 4 veckors mellanrum. Efter den andra dosen har barnet ett skydd i minst ett år.

Vuxna:

Grundvaccination mot japansk encefalit innefattar 2 – 3 doser à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln beroende på din ålder. Intervallen mellan dos 1 och 2 är cirka fyra veckor och efter dessa doser är man skyddad i minst ett års tid. Du som har fyllt 60 år får vanligtvis en påfyllnadsdos 1 – 2 månader efter dos två.
Om du eller barnet behöver fortsatt skydd efter grundvaccination rekommenderas en boosterdos 1 – 2 år efter föregående vaccination. Detta tillför ett skydd mot japansk encefalit i minst 10 år.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, trötthet, muskelvärk samt smärta och ömhet vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är illamående, influensaliknande sjukdom, febertillstånd och reaktioner vid injektionsställe som t.ex. hudrodnad, förhårdnad, svullnad och klåda.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av yrsel, migrän, yrsel, kräkningar, diarré, buksmärta, hudutslag, köldfrossa, sjukdomskänsla och förhöjda levervärden.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Riskområden för Japansk Encefalit?

Japansk encefalit förekommer främst i Asien med högst förekomst i Sydostasien och stora delar av östra Asien. Förekomst av smittan är speciellt hög under regnperioden som råder mellan juni till september. Smittrisken i dessa länder påträffas oftast på landsbygden och i områden där grisar föds upp. Här är viktigt att vara mest uppmärksammad eftermiddag till gryning, men även skuggiga platser andra tider på dygnet.

För dig med nedsatt immunförsvar

Personer som har fyllt 65 år eller har ett tillstånd som innebär nedsatt immunsvar rekommenderas minst 1 månads intervall mellan de två första doserna. Det rekommenderas även att denna grupp tar ytterligare en dos två månader senare för att säkerställa bra effekt och att ett eftersträvat långtidsskydd.

För dig som är gravid och/eller ammar

Som en försiktighetsåtgärd ska detta vaccin undvikas under graviditet. Rådgör med läkare om du behöver vaccineras mot japansk encefalit när du är gravid och/eller ammar. Det finns ännu inte tillräckligt med kunskap om ifall vaccinet skulle kunna påverka ditt barn.

1310 KR.
1380 KR.
1310 KR.

Vad vill du boka tid för Japansk Encefalit-vaccination? junior/vuxen