Vaccin – Kikhosta

Vaccinera dig mot Kikhosta

Kikhosta är en bakteriell sjukdom som orsakas av Bordetella pertussis som sätter sig i vävnaden i luftvägarna. Sjukdomen är väldigt smittsam luftvägsinfektion som ger en långvarig och besvärlig hosta. Det är framförallt spädbarn som riskerar att bli allvarligt sjuka i kikhosta medan vuxna som insjuknar ofta drabbas av långvarig hosta utan kikningar.
Vaccination mot kikhosta ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de som har vaccinerats enligt programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Därefter rekommenderas vuxna en påfyllnadsdos av vaccin minst vart 20:e år.

Symtom på Kikhosta

Den typiska symtombilden som uppstår är att det börjar som en vanlig förkylning med snuva, lite hosta och ibland lätt feber. Hostan blir sedan kraftigare och efter cirka 1 – 2 veckor övergår den i hostattacker som kan leda till att barnet blir blå-röd i ansikte och tappar andan. Det är även vanligt att barnet kräks upp slem i efterhand. Det vanligaste är att dessa hostattacker kommer på nätterna när barnet ligger ner. Perioden med hostattacker brukar pågå i ungefär tre till åtta veckor.
Vuxna som inte är vaccinerade och får kikhosta kan få samma symtom som barn, men får oftast lindrigare besvär som rethosta under flera veckor.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen erbjuds därefter det vid 5 års ålder samt i årskurs 8 – 9 och ges tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp och polio.
Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Information

Namn på vaccinen:
DiTekiBooster
Triaxis

Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med DiTekiBooster och Triaxis är mot difteri, stelkramp samt kikhosta och innefattar en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Triaxis:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, diarré, generaliserad smärta eller muskelsvaghet och allmän sjukdomskänsla.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är illamående, kräkningar, utslag, feber, frossa och ledvärk.

DiTekiBooster:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, trötthet samt smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är muskelvärk, feber och allmän sjukdomskänsla.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av nässelutslag och överkänslighet.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

DiTekiBooster:

Ska endast användas under graviditet när det finns ett tydligt behov och att de potentiella fördelarna överväger de potentiella riskerna för fostret.

Triaxis:

I enlighet med officiella rekommendationer kan vaccination med triaxis ske under den andra eller tredje trimestern av graviditeten.

DiTekiBooster: 390 Kr (Kampanj). Triaxis KR.
DiTekiBooster: 390 Kr (Kampanj). Triaxis KR.
DiTekiBooster: 390 Kr (Kampanj). Triaxis KR.

Vad vill du boka tid för Kikhosta-vaccination? junior/vuxen