Vaccin – Mässling

Vaccinera dig mot Mässling

Mässling är en av de mest smittsamma virussjukdomarna som finns och orsakar bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli mycket allvarlig, till och med livshotande. I Sverige är sjukdomen ovanlig eftersom vaccin mot mässling ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Dock är den fortfarande mycket vanlig och smittsam i länder med låg vaccinationstäckning.
Vaccination mot mässling ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de som har vaccinerats enligt programmet har därför ett livslångt skydd. Dem som är födda i Sverige mellan 1960 och 1980 kan behöva vaccinera sig mot mässling eller komplettera sitt skydd om man inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin.

Symtom på Mässling

Insjuknandet i mässling uppstår akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande besvärlig torrhosta. Efter bara några dagar uppträder storfläckiga, sammanflytande utslag på kroppen som först brukar börja i ansikte och sedan sprida sig till resten av kroppen.
Komplikationer är vanliga och småbarn drabbas oftast av andningsbesvär och andra inflammationer såsom öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation, vilket ofta kräver antibiotikabehandling.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 18 månaders ålder. Barnet får sedan en påfyllnadsdos i årskurs 1 eller 2. Vaccinet som används ger samtidigt skydd mot röda hund och påssjuka.
Du som är född i Sverige mellan 1960 – 1980 kan behöva vaccinera dig mot mässling eller komplettera ditt skydd om du inte har haft sjukdomen eller endast har fått en dos vaccin. För att uppnå fullgott skydd mot behövs två doser och de bör tas med ungefär fem års mellanrum. Rådgör med personalen på vår vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut.

Information

Namn på vaccinen:
Priorix


Kontakt

Så går vaccinationen till

Vaccination med Priorix är mot mässling, påssjuka och röda hund och innefattar två doser à 0,5 ml intramuskulärt som bör ges med 5 års mellanrum.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är feber över 38 °C och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är feber över 39 °C, övre luftvägsinfektion, hudutslag samt smärta och svullnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av öroninflammation, förstorade lymfkörtlar, ögoninflammation, diarré, kräkning och allergiska reaktioner.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

Får ej ges till gravida och ska graviditet skall även undvikas 1 månad efter vaccination. Du kan dock vaccinera dig om du ammar.

Priorix: 490 KR.
Priorix: 495 KR.
Priorix: 490 KR.

Vad vill du boka tid för Mässling-vaccination? junior/vuxen