Vaccin – Meningokocker

Vaccinera dig mot Meningokocker

Meningokockinfektioner orsakas av bakterien Neisseria meningitidis som i sig kan orsaka allvarlig sjukdom i form av akut insättande febersjukdom som kan leda till allvarlig sjukdom, framför allt sepsis, meningit eller en kombination av dessa.
Det finns i dagsläget 2 olika vaccin för de viktigaste serogrupperna A, B, C, Y, X och W-135.
Grundvaccinationen för serogrupperna ACWY består utav 2 doser för barn upp till 6 månaders ålder där doserna ges med 2 månaders mellanrum och 1 dos för barn över 6 månaders ålder och vuxna.
För serogruppen B består grundvaccinationen utav 2 doser där doserna ges med 1 månads mellanrum.

Symtom på Meningokocker

De flesta som insjuknar i meningokockinfektion utvecklar en invasiv sjukdomar gradvis över cirka 2 dagar som kan bli livshotande på bara några timmar.
De tidiga symtomen vid hjärnhinneinflammation orsakad av virus eller bakterier kan likna symtomen vid influensa i form av allmän sjukdomskänsla, plötslig hög feber, snabb påkommande svår huvudvärk, ljusskygghet illamående och kräkning. Nackstelhet är vanligt tecken på meningit och punktformade blödningar i huden eller blåmärken som inte försvinner när man trycker på dem bör man vara extra uppmärksammad för.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination rekommenderas till de personer med ett sjukdomstillstånd som medför ökad risk för insjuknande i invasiv meningokockinfektion. Dock rekommenderas det att alla som reser till områden med pågående smittspridning bör vaccinera sig mot meningokocker. Detta kan vara t.ex vid resa till västra eller centrala Afrika söder om Sahara under en längre tid.
Du som förbereder dig inför pilgrimsfärden till Saudiarabien bör veta att vaccination mot meningokocksjukdom krävs för inresan.

Information

Namn på vaccinen:
Nimenrix
Bexsero

Kontakt

Vacciner

Det finns 2 typer av meningokockvaccin:

Nimenrix:
Detta vaccin är ett konjugatvaccin riktat mot grupperna A, C, Y och W för barn från 6 veckors ålder och vuxna.
Grundimmunisering uppnås med 2 doser för barn upp till 6 månaders ålder där doserna ges med 2 månaders mellanrum och 1 dos för barn över 6 månaders ålder och vuxna.

Bexsero:
Vaccinet är riktat mot grupp B-meningokocker för barn från 2 månaders ålder och vuxna där grundimmunisering också uppnås med 2 doser som ges med 1 månads mellanrum.

Så går vaccinationen till

Vaccination med Nimenrix innefattar 2 doser för barn upp till 6 månaders ålder à 0,5 ml intramuskulärt i den främre delen av låret. Doserna ges med 2 månaders mellanrum. För barn över 6 månaders ålder och vuxna. Varaktigheten av skyddet efter administrering av en singeldos på 0,5 ml förväntas vara upp till 10 år.

Vaccination med Bexsero innefattas av 2 doser à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln för både vuxna och barn. Doserna ges med 1 månads mellanrum.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Nimenrix:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, feber, trötthet, aptitförlust, irritabilitet, dåsighet samt svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är diarré, kräkning, illamående och blåmärke vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av sömnlöshet, gråt, yrsel, utslag, muskelvärk, smärta i armar och ben, sjukdomskänsla samt förhårdnad, klåda och värme vid injektionsstället.

Bexsero:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, diarré, illamående, muskelvärk, ledvärk, frossa, trötthet och förhårdnad, klåda och och smärta på injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är utslag och feber över 38 °C.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Regler för vaccination och intyg

Du som skall göra en pilgrimsresa till Saudiarabien måste vara vaccinerad mot epidemisk hjärnhinneinflammation före inresa i landet. Det är därför viktigt att du vid vaccination uppger att du skall göra en pilgrimsresa så att vi kan förse dig med ett intyg. Ha i åtanke att intyget börjar gälla först 10 dagar efter vaccination dvs att du måste ha vaccinerat dig senast 10 dagar före resan. Intyget gäller därefter i 3 – 5 år beroende på vilket vaccin du har tagit och förnyas när du tar en ny dos vaccin.

För dig som är gravid och/eller ammar

I enlighet med 1177 visar det att du kan vaccineras mot meningokocker både när du är gravid och när du ammar. Dock anser vi att vaccination bör ske endast om nödvändigt och efter utvärdering och bedömning av behandlande läkare.

Nimenrix: 785 KR. Bexsero: 1535 KR.
Nimenrix: 795 KR. Bexsero: 1560 KR.
Nimenrix: 780 KR. Bexsero: 1490 KR.

Vad vill du boka tid för Meningokocker-vaccination? junior/vuxen