Vaccin – Stelkramp

Vaccinera dig mot Stelkramp

Stelkramp, som även benämns som Tetanus, är en mycket allvarlig bakteriell sårinfektion som orsakas av Clostridium tetani. Dessa bakterier finns normalt i tarmen hos många djur, men även i jord som gödslats. Sjukdomen leder till ihållande kramper i muskler som orsakas av bakteriens gift som blockerar nervimpulser från vissa celler i ryggmärgen.
Stelkramp är en mycket ovanlig sjukdom i Sverige, men förekommer fortfarande i hela världen och är vanlig orsak till småbarnsdöd i många länder med bristande vaccinationsprogram.
Vaccination mot stelkramp ingår i barnvaccinationsprogrammet i Sverige och de som har vaccinerats enligt programmet har därför ett skydd åtminstone till 30-årsåldern. Därefter rekommenderas vuxna en påfyllnadsdos av vaccin minst vart 20:e år.

Symtom på Stelkramp

Sjukdomen karakteriseras av ihållande, smärtsamma krampliknande muskelsammandragningar som vanligtivs brukar uppträda i ansikte och nacke. Dessa sprids sedan till bål och extremiteter vilket i sig leder till att personen får svårt att andas och kan leda till kvävning.

När ska jag vaccinera mig?

Vaccination mot Stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet och erbjuds vid 3, 5 och 12 månaders ålder. Påfyllnadsdosen erbjuds därefter det vid 5 års ålder samt i årskurs 8 – 9 och ges tillsammans med vaccin mot difteri, kikhosta och polio.
Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Information

Namn på vaccinen:
DiTeBooster
DiTekiBooster
Triaxis

Kontakt

Så går vaccinationen till

DiTeBooster:

Vaccination med DiTeBooster är mot difteri och stelkramp och innefattar en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln. Re-vaccination bör ske vart 20:e år.

DiTekiBooster:

Vaccination med DiTeBooster är mot difteri, stelkramp och kikhosta och innefattar en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln.

Triaxis:

Vaccination med Triaxis är mot difteri, stelkramp samt kikhosta och innefattar en dos à 0,5 ml intramuskulärt i deltoideusmuskeln.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

DiTeBooster:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, trötthet, allmän sjukdomskänsla samt svullnad, klåda och smärta vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall yrsel, illamående, kräkning, diarré, feber över 38 °C samt rodnad vid injektionsstället.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av eksem och överkänslighet.

DiTekiBooster:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, trötthet samt smärta, svullnad och klåda vid injektionsstället.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är muskelvärk, feber och allmän sjukdomskänsla.
Bland de mindre vanliga och sällsynta har man bland annat märkt av nässelutslag och överkänslighet.

Triaxis:

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är huvudvärk, diarré, generaliserad smärta eller muskelsvaghet och allmän sjukdomskänsla.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination och uppstår i cirka 1 av 100 fall är illamående, kräkningar, utslag, feber, frossa och ledvärk.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

För dig som är gravid och/eller ammar

DiTeBooster:

Om du är gravid planerar på att skaffa barn bör du rådfråga en läkare innan du vaccinerar dig.

DiTekiBooster:

Ska endast användas under graviditet när det finns ett tydligt behov och att de potentiella fördelarna överväger de potentiella riskerna för fostret.

Triaxis:

I enlighet med officiella rekommendationer kan vaccination med triaxis ske under den andra eller tredje trimestern av graviditeten.

DiTeBooster: 295 KR (Kampanj). DiTekiBooster: 390 KR (Kampanj).
DiTeBooster: 295 KR (Kampanj). DiTekiBooster: 390 KR (Kampanj).
DiTeBooster: 295 KR (Kampanj). DiTekiBooster: 390 KR (Kampanj).

Vad vill du boka tid för Stelkramp-vaccination? junior/vuxen