Vaccin – TBE

Vaccinera dig mot TBE

“Tick-borne Encephalitis” som förkortas TBE är en virussjukdom som sprids via fästingbett vilket kan drabba hjärnan och hjärnhinnorna och i ⅓ av fallen orsakar inflammation i dessa. I dagsläget finns varken riktad behandling eller botemedel mot TBE, men genom att vaccinera dig minskar du risken att insjukna i sjukdomen. Ju äldre man är, desto allvarligare blir oftast symtomen därav viktighetsgraden för personer över 50 år och de som har underliggande sjukdomar att vaccinera sig. Grundvaccinationen består utav tre doser där de första två doserna ges med 1 – 3 månaders mellanrum och den tredje dosen, 5 – 12 månader efter. För att bibehålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter och därefter var femte år. Sjukdomen är anmälningspliktig.

Symtom på TBE

Symtomen vid TBE varierar och flera går subkliniskt och diagnostiseras inte. Ca 25% tillfrisknar spontant efter några veckor medan andra drabbas av kognitiva funktionsbortfall under flera år. Några av dessa får även kvarstående symtom i form av spinalnervspareser. Sjukdomen kan ses i ett 2-fasigt förlopp hos cirka ⅔ av de som insjuknat med sjukdomen:

Fas 1:

 • influensaliknande klinisk bild med övergående ospecifik feber och värk i kroppen i några dagar. Inga luftvägsbesvär.
 • Barn får oftast lindriga symtom
 • I regel blir symtomen värre ju äldre man är

Fas 2:

 • 1 – 3 veckor efter insjuknandet uppvisar 25 % av de infekterade, CNS-engagemang såsom:
  • Meningit/meningoencefalit-bild och feber
  • 10% får allvarliga symtom med medvetandesänkning, ev andningsbesvär, pareser över skuldergördel och neurologiska bortfall (fr.a. ataxi, ptos, ögonmuskelpares, diplopi, talstörning, pares farynx).
  • I efterförloppet ses ofta bestående trötthet, huvudvärk, koncentrationsstörning, minnessvårighet, tremor, balansstörning.
  • Långvariga/bestående neuropsykiatriska symtom som förekommer i cirka hälften av dessa fall innefattar: minnes- koncentrationsstörning och personlighetsförändring.

När ska jag vaccinera mig?

För att hinna uppnå immunitet till våren när fästingsäsongen börjar, ska den första och andra dosen helst ges under vintermånaderna.

Vaccination mot TBE rekommenderas till alla över 1 års ålder som vistas i skog och mark i områden med smittrisk, men specifikt för:

 • barn och vuxna som vistas i naturen.
 • Resenärer som vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller andra riskområden i Central- eller Östeuropa.
 • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk.
 • Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk.
 • Resenärer som ska vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- och Östeuropa.

Information

Namn på vaccinen:
FSME Immun
FSME Immun Junior

Kontakt

Risk för att bli smittad av TBE

Cirka 200 – 300 personer insjuknar per i i Sverige och uppträder i perioden mellan april till november.
Det är ej ännu kartlagt i detalj hur stor risken är för överföring av TBE-virus till människa vid bett av en smittad fästing. Den varierar sannolikt med ett flertal faktorer som t.ex. virusmängd och blodsugningstid.

Så går vaccinationen till

För att uppnå ett grundskydd mot TBE bör vaccinering ske i ett 3-dosschema à 0,5 ml, intramuskulärt i deltoideusmuskeln, per injektion. För att hinna uppnå immunitet till våren när fästingsäsongen börjar, ska den första och andra dosen helst ges under vintermånaderna.

Den första och andra dosen ska ges med 1 till 3 månaders intervall medan den tredje dosen ges med 5 till 12 månaders intervall efter den andra dosen. Efter den tredje dosen så förväntas skyddet kvarstå i minst 3 år. Ytterligare booster ska ges var femte år efter föregående påfyllnadsdos. Detta innefattar dock inte personer över 50 år eller med nedsatt immunförsvar och behöver oftast en fjärde påfyllningsdos som inte ska överstiga 3 år efter tredje dosen.

Biverkningar

Under följande avsnitt nedan finner ni de vanligaste biverkningarna i samband med vaccination tillsammans med sällsynta. Det är viktigt att ha dessa i åtanke och att vid svåra och allvarliga biverkningar kontakta 1177 eller uppsöka vård.

Mycket vanliga biverkningar som uppstår i mer än 1 av 10 fall är reaktioner vid injek­tions­stället som t.ex. smärta.
Vanliga biverkningar som också har rapporterats in efter vaccination mot TBE och uppstår i cirka 1 av 100 fall är huvudvärk, illamående, muskel- och ledsmärta, trötthet och sjukdomskänsla.
Bland de mer sällsynta biverkningarna som har uppståtts i 1 av 10 000 fall har man bland annat märkt av somnolens, diarré, buksmärta, ryggsmärta, nackstyvhet och överkänslighet i form av allergiska reaktioner.

Symtom vid en allergisk reaktion är viktigt att ha i åtanke och förekommer ofta snabbt inpå att vaccinet har injicerats. Det uppstår i form av klåda i handflator, fotsulor och svalg. Svullnad av läppar, tunga och svalg. Du får svårt att andas, känner dig matt, yr och svimfärdig. Skulle detta förekomma efter att du har lämnat kliniken bör du uppsöka läkare omedelbart.

Man har även sett att vaccination mot TBE i väldigt få fall har utlöst eller försämrad redan underliggande autoimmuna sjukdomar och man bör därför vid nedsatt immunförsvar vara informerad om att detta kan uppstå.

TBE riskområden i Sverige

Majoriteten av fallen förekommer i de välkända riskområdena Stockholm, Sörmland och Uppsala. Däremot rapporteras en ökad andel fall från nyare områden som Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro och Östergötland. De senaste åren har många därmed smittats längre västerut på Dalslandssidan av Vänern, i Göta älvdalen och inom flera kustnära områden i Bohuslän.

För dig som är yngre än 50 år

TBE-vaccin rekommenderas till alla över 1 år som vistas i skog och mark i områden med smittrisk och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn som vuxna. Risken är störst i kustområden i Stockholms, Uppsala och Sörmlands län.

För dig som har fyllt 50 år

Tidigare rekommendationer har innefattat att personer över 60 år eller med ett nedsatt immunförsvar bör ta en extra dos mot TBE. De nya rekommendationerna gäller istället personer som har fyllt 50 år att ta en fjärde dos för att uppnå immunisering. Den fjärde dosen kan läggas till minst två månader efter dos två, tre eller fyra i det ordinarie schemat och därefter ges en booster efter 3 år respektive vart 5:e år oavsett ålder och intervall mellan grundvaccineringsdoser.

För dig med nedsatt immunförsvar

Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar bör diskutera vaccination med dess behandlande läkare när grundvaccination mot TBE bör påbörjas. Detta gäller i första hand patienter som behandlas för malignitet eller inflammatorisk systemsjukdom. Rekommendationer för att förbättra vaccinationsskyddet i denna grupp innebär att  1 extra dos 2 månader efter andra dosen, liktydligt med schemat för de som fyllt 50 år. Dvs att grundvaccineringen innefattar totalt 4 doser det första året, därefter var tredje respektive var femte år.

I de aktuella studierna gällande dessa grupper anses skyddet fortfarande vara dåligt trots extra doser. Därför är det viktigt att denna patientgrupp tydligt informeras om att vaccinationsskyddet inte är optimalt, men förhoppningsvis kan skydda mot svårare sjukdom.

För dig som är gravid och/eller ammar

Vaccination mot TBE under graviditet kan göras om risken för insjuknande i TBE är hög under tiden av graviditet och efter särskilt övervägande av fördelar och risker. Given TBE-vaccination innan graviditeten är känd, utgör inget problem i sig, men man kan i de flesta fallen vänta till efter förlossningen.

Amning utgör inget hinder för vaccination, varken för modern eller för barnet.

299/299 KR (KAMPANJ)
299/299 KR (KAMPANJ)
299/299 KR (KAMPANJ)

Vad vill du boka tid för TBE-vaccination? junior/vuxen